ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden 

Algemene leveringsvoorwaarden MultiMill International B.V. te Nieuwendijk Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 59129328.

1. ALGEMEEN

A
. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MultiMill International B.V.,  gevestigd en kantoorhoudend te Gorinchem, Concordiaweg 13.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk door MultiMill International B.V. zijn aanvaard.

Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. 


B. Alle offertes, prijsopgaven, e.d. in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend. 
Indien voor of na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, onder meer maar niet beperkt tot een wijziging in grondstofprijzen, de wisselkoers, invoerrechten, arbeidskosten, e.d., is MULTI MILL B.V. gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan afnemer, mits hij deze prijswijziging tijdig voor het doorberekenen ter kennis van de afnemer heeft gebracht. 

C. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen indien na ontvangst van een order MultiMill International B.V. een schriftelijke bevestiging van deze order heeft gestuurd. 

2. LEVERING
A. De levertijden worden bij benadering opgegeven en binden MultiMill International B.V. niet. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoedingen, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van zijn verplichtingen jegens MULTI MILL B.V..

B. Levering van de goederen geschiedt ‘ex works’, Zoetermeer, Nederland (EXW, Incoterms 2000); vanaf dit moment zijn de goederen voor risico van de afnemer.

C. Indien de afnemer na beschikbaarstelling in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen is MultiMill International B.V. bevoegd de goederen op te (doen) slaan voor rekening en risico van de afnemer.

3. GARANTIE
A. MultiMill International B.V. verstrekt garantie op de door hem geleverde zaken gedurende een periode van 6 maanden na levering. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken van het goed zelf.

B. Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen betreffende het geleverde moeten schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen nadat de levering is geschied. Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen dient de afnemer binnen acht  dagen na ontdekking schriftelijk bij MultiMill International B.V. aan te tonen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering.

C. Na het verstrijken van deze ter­mijn wordt de we­derpartij geacht het gele­ver­de te heb­ben goedgekeurd. Alsdan worden re­clames niet meer door MultiMill International B.V. in behan­deling genomen.

G. Afnemer heeft slechts het recht om goederen te retourneren indien MultiMill International B.V. daar schriftelijk mee heeft ingestemd. De kosten van de retourzending zijn voor de afnemer. Reclames schorten de betalings- en afnameverplichting van de afnemer niet op.

H. Onder de garantie vallende gebreken zal MultiMill International B.V. kosteloos herstellen, naar keuze van MultiMill International B.V., door reparatie of door vervanging van de gebrekkige goederen.

I. De garantie geldt niet, indien:

  1. gebreken aan goederen het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik;
  2. goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
  3. gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de verstrekte gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften;
  4. afnemers of door hen ingeschakelde derden – zonder schriftelijke toestemming van MULTI MILL B.V. – aanpassingen en/of reparaties aan het geleverde hebben verricht.

4. AANSPRAKELIJKHEID
A. De aansprakelijkheid van MultiMill International B.V. is beperkt tot maximaal de garantieverplichtingen conform artikel 3 hierboven. 

B. MultiMill International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook voor bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade ten opzichte van afnemer of van derden.

C. MultiMill International B.V. zal nimmer tot meer gehouden zijn dan vergoeding van de directe schade aan de afnemer tot ten hoogste het bedrag van de door de verzekering van MultiMill International B.V. in verband met deze schade te verstrekken uitkering, althans tot een maximum van 50% van de opdrachtsom.


5. OVERMACHT
A. Onverminderd de MultiMill International B.V. toekomende rechten heeft zij het recht, indien uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of belemmerd door overmacht harerzijds, uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, een en ander naar vrije keuze van MultiMill International B.V. en zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MultiMill International B.V. opgeschort. Indien de overmacht periode langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

B. Onder overmacht wordt ten dezen onder andere verstaan; oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, uitsluiting, transportmoeilijkheden, wettelijke handelsbeperkingen, brand, sabotage of andere storingen in het bedrijf van MultiMill International B.V. of in bedrijven van leveranciers of onderaannemers van MultiMill International B.V. Vertraagde levering door welke oorzaak ook, van door MultiMill International B.V. bestelde grond en / of hulpstoffen en elke andere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door MultiMill International B.V. in redelijkheid niet door de afnemer kan worden verlangd.

6. BETALING
A. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en zonder dat enige korting of compensatie is toegestaan. Na het verstrijken van deze termijn is de afnemer in gebreke zonder dat rechterlijke tussenkomst of verdere aanmaning is vereist.

B. Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden wordt bij te late betaling 2 % rente per maand in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan invordering van het door de afnemer verschuldigde, zijn voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,- Tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn.

C. MultiMill International B.V. is gerechtigd alvorens te leveren of met aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te bedingen. 

D. MultiMill International B.V. is gerechtigd nakoming van de overeenkomst op te schorten indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens MultiMill International B.V. voldoet.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. De door MultiMill International B.V. geleverde producten blijven haar volledig eigendom totdat afnemer al het door hem aan MultiMill International B.V. verschuldigde, inclusief eventuele renten en kosten heeft voldaan.
B. De afnemer is verplicht om de geleverde goede­ren zo­lang deze niet worden gebruikt kenbaar afgeschei­den te hou­den van andere goederen zolang de eigendom niet is overge­gaan.
C. Als MultiMill International B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan MultiMill International B.V. te verpanden.
D. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt zal MultiMill International B.V. gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De afnemer zal aan MultiMill International B.V. alle medewerking verlenen teneinde MultiMill International B.V. in de gelegenheid te stellen het in 7A opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de goederen.
E. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MultiMill International B.V. de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door MultiMill International B.V. geleverde zaken te verpanden aan MultiMill International B.V.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
A. Afnemer is niet bevoegd het uiterlijk, de merknaam of verpakking van de goederen te wijzigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MultiMill International B.V.
B. Door MULTI MILL B.V. verstrekte afbeeldingen, catalogi, data en adviezen blijven eigendom van MultiMill International B.V.

9. WANPRESTATIE EN VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN
A. MULTI MILL B.V. is bevoegd om naar keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nakoming harerzijds op te schorten indien:
de afnemer komt te verkeren in een toestand van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling of anderszins beschikking verliest over zijn vermogen of een gedeelte daarvan.
Na het tot stand komen van de overeenkomst omstandigheden bekend worden waardoor bij MultiMill International B.V. gerede twijfel kan rijzen omtrent de wil of het vermogen van de afnemer om de overeenkomst na te komen, hetzij door verminderde kredietwaardigheid, hetzij anderszins.
B. In het geval dat de afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in bovengenoemde gevallen, zijn de vorderingskosten van MultiMill International B.V. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Alle kosten welke gevolg zijn van wanprestatie door de afnemer, hieronder begrepen eventuele kosten van opslag en transport van de producten zijn voor rekening van de afnemer.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
A. Tenzij anders is overeengekomen, is op de overeenkomst en de eventuele nadere overeenkomsten, die uit de overeenkomst mochten
voortvloeien, het Nederlands recht van toepassing.
B. Geschillen welke ter zake van de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan en niet door minnelijke regelingen kunnen worden beslecht, zullen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend worden onderworpen aan de beslissing van de Nederlandse rechter binnen wiens ambtsgebied Zoetermeer is gelegen.